Västergötlands OFs årsmöte 2023 genomfört

På onsdagskvällen den 8 mars samlades ett digert orienteringsgäng på Vara Folkhögskola då det var dags för Västergötlands OFs årsmöte. En hel del avhandlades och Johan Larsson valdes till ordförande för ytterligare ett år.

Årsmöteskvällen inleddes med landgång, kaffe och kaka i folkhögskolans nya matsal. Den samlade skaran förflyttade sig sedan till möteslokalen och hälsades där varmt välkomna av Västergötlands OFs vice ordförande Johanna Hallqvist.

Sittningen inleddes med att Ulrika Granfors från Svenska Orienteringsförbundets styrelse pratade om förslaget till ny distriktsindelning vilket även inkluderade en diskussionsstund där föreningsrepresentanter  fick möjlighet att kommentera och ställa frågor, vilket utnyttjades flitigt.

Innan själva årsmötesförhandlingarna passade även Västergötlands OFs kansli att informera en del om vad som är på gång i verksamheten och skicka med en del tips hem till föreningarna. Det rörde sig om bla om vilka satsningar förbundet driver och vilken verksamhet som erbjuds för aktiva.

Kansliet gav även information om det ekonomiska resultatet för 2022 och den föreslagna budgeten för 2023. Även de föreslagna årsavgifterna presenterades och i samband med det begärde Carl-Henry Andersson, OK Orinto ordet. Han presenterade en del statistik och avslutade med ett alternativt förslag till beräkningsunderlag för årsavgifterna. Orintos förslag innebar i grunden att närtävlingsdeltagande skulle exkluderas från underlaget, men även att ungdomars avgift skulle vara fastställt till 50% av vuxens och att taket för årsavgiften skulle tas bort.

Även diverse prisutdelningar föregick årsmötesförhandlingarna. Skogsflickornas pris för 2022 tilldelades Ebba Thern, OK Skogshjortarna. Skogskarlarnas ungdomspris delades det också och tilldelades Liam Hogedal, Vänersborgs SK och Samuel Jakobsson som tävlat för OK Skogshjortarna. Skogskarlarna resestipendium och ledarstipendiet delades emellertid inte ut då inga sökande/nominerade fanns.
Av dessa pristagare var Samuel Jakobsson den som hade möjlighet att närvara och han tog emot sitt pris av Skogskarlarnas representant Göran Frisk.

Några som också prisades var 2022 års DM-arrangörer som förärades med var sina diplom.

Därefter var det dags för årsmötesförhandlingar och Johanna Hallqvist öppnade mötet. Röstlängden fastställdes till 27 ombud och efter ytterligare ett par inledande punkter valde mötet Lennart Karlsson till mötesordförande och Annika Repo Wallman till sekreterare.

Årsmötet flöt sedan på i sedvanlig ordning. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes efter några små justeringar. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt revisorernas berättelse tillstyrkte styrelsens arbete och redovisning för året. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

En inkommen motion gällande införande av touchfree-stämpling på DM sprint och Sprintstafett behandlades och avslogs efter en del diskussion och votering. Tävlingskommittén fick dock i uppdrag att arbeta fram ett mer succesivt införande.

Mötet beslutade därefter att fastställa budget och verksamhetsplan för innevarande år enligt styrelsens förslag. Föreningarnas årsavgifter fastställdes också enligt styrelsens förslag men först efter att ha ställts mot OK Orintos yrkande om bland annat ett annan beräkningsunderlag. I frågan fick styrelsen i uppdrag att ”i Orintos andemening” till nästa årsmöte presentera olika alternativ för föreningarna att ta ställning till gällande årsavgifter.

Och, vad är ett årsmöte utan val? Så klar ska det väljas personer till diverse poster. Det här året var det fyra ur styrelsen som valt att lämna, ledamöterna Petter Bergstedt, Eva Hägnander och Annika Repo-Wallman samt suppleanten Clara Jakobsson. Till ordförande omvaldes Johan Larsson, OK Skogshjortarna och för val av styrelse gjordes en rokad där tidigare suppleanten Karl-Johan Ohlin gick in för att täcka fyllnadsval på ett år efter Annika. Johanna Hallqvist omvaldes som ledamot. Till ny ledamot invaldes Jimmy Andersson och till ny suppleant Linda Larsson Främmestads IK. En ledamotsplats och en suppleantplats lämnades vakanta men med uppdrag åt valberedning och styrelse att försöka täcka dem så snart som möjligt.

Mötet gav även styrelsen i uppdrag att utse delegater till DFs stämma och förbundsmötet.

Inga övriga frågor behandlades, men både mötesordförande och Karl-Erik Jonsson från Kinnaströms SK passade på att ta till orda, den förstnämnde pratade om idrottshistoria och den sistnämnde påminde om att det i år 2023 är 100år sedan det första DM:et genomfördes i Västergötland.
Mötesordföranden lämnade klubban till Johanna Hallqvist som avslutade mötet.  

Därpå följde avtackning av avgående ledamöter och suppleant, och även valberedningens Fredrika Eriksson som valt att kliva av sitt uppdrag. De förärades traditionsenligt med den välförtjänta guldtermosen.

Slutligen avtackades även verksamhetsledaren Magnus Sundmark som avslutar sin tjänst på förbundet den 31 mars men gör sin sista arbetsdag redan den 15:e. Magnus har tagit en anställning som evenemangsansvarig på destinationsbolaget Next Skövde.

Ovanstående är ett referat från årsmötet för mer information hänvisas till årsmötesprotokollet som kommer ut så snart det är klart. Alla årsmöteshandlingar finns samlade här.

Västergötlands OFs styrelse och kansli tackar distriktets föreningar, aktiva, ledare och funktionärer för det gångna året och ser med glädje fram emot orienteringssäsongerna under det innevarande.


Följ och dela
fb-share-icon